Udgivet .

Nu er varmeåret 2022/2023 afsluttet og dermed er afregningsprisen for året og a-conto betaling for næste varmeår lagt fast.

Året har jo budt på en del udfordringer, hvor det store underskud fra det foregående år var en af de største.

Da vi startede varmeåret 21/22, så alt jo relativ godt ud, indtil det sidst på sommeren skete voldsomme prisstigninger.

Da et varmeværk ikke bare kan hæve prisen, når det er nødvendigt, men skal give 3 måneders varsel, kom vi jo noget bagud med indtægterne i forhold til udgifterne og der blev genereret et underskud på 3,2 millioner kroner.

Selvom der var blevet overført 540 tusinde kroner fra foregående år, var det stadig et underskud på 2,6 millioner, som skulle håndteres i dette varmeår.

På grund af alvorlige forsinkelser i leveringen af vitale dele til vores Varmepumpeprojekt, er dette anlæg stadig ikke taget i drift. Det skulle jo være sket i februar, så det kunne bidrage til den lige afsluttede sæsons varmeproduktion.

Nu er der endelig kommet strøm på og testen af anlægget kan starte i løbet af de næste uger.

Derudover var der nogle ikke forventede arbejder på ledningsnettet, som skulle udføres. Det var delvist udløst af kommunens arbejde med kloakeringen og delvis af rørbrud, som påviste at visse strækninger skulle udskiftes for at sikre en stabil forsyning fremover.

Hele el og gasmarked har været meget ustabilt henover året og priserne er gået op og ned “som vinden blæser”.

Vi skylder vores dygtige varmemester og afløserne en stor tak for, at vi har være i stand til at indhente den største del af underskuddet og kun skal videreføre lidt over en halv million kroner underskud til næste år.

Det er et vanskelig marked at manøvrere i og det kræver sit at gøre det så godt, som det gik.

På baggrund af det kan vi aftegne varmen til samme pris som a-conto opkrævningen har været, altså 1 Kr/kWh inklusive moms.

Det er også samme pris vi starter med i det nye varmeår.

Godt nok havde vi regnet med, og gør det sådan set stadig, at vores varmepumpe vil resultere i en lavere pris, men med alle de forsinkelser vi har oplevet indtil nu, vil vi ikke tage det for givet at anlægget er i fuld drift, når fyringssæsonen starter for alvor.

Derudover er situationen på gasmarked for næste vinter stadig noget usikker, da en meget stor del af gassen jo nu skal leveres per skib og ikke via rør. Det giver noget større udfordringer og usikkerheder. 

Til gengæld ser det så ud til at gasfeltet i Nordsøen kommer i gang igen lidt forud for planen.

Men stadig, det er svært at spå, især om fremtiden. (Citatet er lånt fra en kendt person. 😊)

Det er så et kort overblik over varmeforsyningen i Frederiks. Sker der ændringer, bliver i orienteret, så snart det er muligt.

Med venlig hilsen

Wolfgang Schubert

Formand

Frederiks Varmeværk.

(Og nej, det er ikke mig, som gør alt arbejde. Hele bestyrelse har ydet en meget stor indsats for at få det til at fungere.)

Udgivet .

Ved sidste budgetmøde i juni 2022 har bestyrelsen besluttet at flytte den ene af de to betalingsfrie måneder fra december til juni.

Med de høje gaspriser vi har nu, samtidig med den kendsgerning at december, januar og februar er de måneder, hvor vi bruger mest gas, kan varmeværket ikke længere få balance i udgifter og indtægter, når der ikke er nogen indtægter i december.

I juni måned er udgifterne væsentlig mindre og det er derfor bedre muligt at undvære denne måneds betaling.

Denne meddelelse skulle have været offentliggjort her straks efter budgetmødet, men af en eller blev det ikke gjort. Det kan jeg kun undskylde for.

Wolfgang Schubert

Formand

Frederiks Varmeværk

Udgivet .

Bestyrelsen for Frederiks Varmeværk har besluttet, at der indtil udgangen af 2023 ikke vil blive opkrævet tilslutningsgebyr for nye, private aftager af fjernvarme.

Det betyder, at man i den angivne periode kun skal betale for etableringen af stikledningen og måleren, men ikke tilslutningsbidraget på 125 Kr. / m2, som ellers opkræves for de første 150 m2 af det tilsluttede areal.

Da der i øjeblikket er leveringsvanskeligheder for fjernvarmerør, er vi desværre nødt til at prioritere etableringen af nye tilslutninger.

Som første prioritet etableres stikledninger i gader, hvor der er omfattende renovering i gang, som for eksempel ved det for tiden igangværende kloakseparering.

Derefter tilsluttes nye kunder i den rækkefølge, tilmeldingerne er modtaget.

Der kan forekomme mindre afvigelser i denne prioritering, hvis der for eksempel kan opnås en større besparelse ved etableringen af flere stik i samme område.

Der kan være enkelte steder, hvor etableringen af fjernvarmeforsyning kan blive afvist, hvis en stikledning bliver så langt, at en ordentlige forsyning ikke kan sikres.

Spørgsmål vedrørende tilslutning kan rettes til Frederiks Varmeværk.

Telefonnummer og E-mailadresse kan ses nedenfor

Med venlig hilsen

Wolfgang Schubert

Formand, Frederiks Varmeværk

20273256

Ja tak, jeg vil gerne have et tilbud for tilslutning til Frederiks Varmeværk.

Det er desværre kun ejere af en bolig, som kan tilmelde boligen til Varmeværket.

Lejere bedes hende sig til deres udlejer.

Udgivet .

Det første budgetforslag, som blev fremlagt ved årets budgetmøde forudsatte et  underskud efter næste regnskabsår på ca. 3,2 mill. Kroner. Det anså vi for at være for meget, da vi i den nuværende situation med store usikkerheder omkring priser og levering ikke kan regne med, at det store underskud kan indhentes i det efterfølgende år uden en rigtig stor prisstigning.  På den baggrund bliver forskudsbetalingen for varmeåret 2022/2023 ændret fra de nuværende 70 til 80 øre/kWh plus moms.

Ud fra regnskabstallene kan vi se at prisen på gas er 8 gang så højt for 2021/2022  som der var for 2020/2021. I lyset af den udvikling er vores prisstigning moderat, og det hænger selvfølgelig sammen med den højere afregningspris for produceret el.

Men selv om det selvfølgelig kunne have været meget værre med en ottedobling af gasprisen, er varmeværkets bestyrelse ikke glade for at træffe en beslutning om en prisstigning. 

Der arbejdes fra bestyrelse og ledelse hårdt på at skabe muligheder for at “sadle om undervejs”, så vi kan udnytte de store forskelle, som trods alt forekommer i energimarkedet.

Det sker først og fremmest ved at installere en stor varmepumpe, som kan overtage varmeproduktionen, når gasprisen er høj, mens elprisen er lav.

Når begge priser er høj, vil det ofte være mere fordelagtig at køre med gasmotorerne, så vi får gode indtægter fra salg af el.

Det er så planen, at vi på lidt længere sigt, når priserne forhåbentlig har normaliseret sig igen, kan producere det meste af vores varme med solvarme og varmepumpe, så den største del af produktion sker med grøn energi.

Men selvom vi har sat Varmepumpeprojektet i gang, er det ikke sikker vi stopper her.

Vi undersøger nøje, om installationen af en stor elkedel kan nedbringe vores totale omkostninger for produktion af varme. Det er jo trods alt vores hovedopgave at levere varmen så billig som mulig.

Så er der måske nogen som tænker at en underskud på 3,5 millioner er da ikke så galt, det må andre virksomheder da også leve med.

Til det skal det siges, at et varmeværk ikke er en virksomhed på samme vilkår.

Vi kan ikke spare penge op og ikke generere underskud andet end fra et regnskabsår til det næste. Regnskabet i et varmeværk skal gå i 0, det er lovgivningen.

Det er så informationen fra bestyrelsen i denne omgang, men alle er selvfølgelig velkommen at stille de spørgsmål de måtte have.

Med venlig hilsen

Wolfgang Schubert

Formand for bestyrelse

Frederiks Varmeværk.

Lige en lille opdatering efter modtagne spørgsmål:

Afregningsprisen for varmeåret 2021/2022 er 46 øre/kWh, plus moms. Det er 6 måneder med 30 øre/kWh og 4 måneder med 70 øre/kWh plus moms.

Efter den aktuelle tidsplan skal varmepumpen i drift omkring starten af marts 2023. Aktiviteterne er i gang, men der er leveringsproblemer på nogle ting, så ibrugtagningen er 2 måneder forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.Varmepumpen får en nominel effekt på 3 MW.

Om Grønhøj får fjernvarme, ligger udenfor vores indflydelse. Der tales om muligheden, men det skal først afklares, om borgerne i Grønhøj er interesseret og om tilslutningen bliver stort nok. Muligheden undersøges i sammenhæng med en mulig udvidelse af Grønhøj Biogas, hvor der eventuel vil opstå noget overskudsvarme. Det ligger selvfølgelig udenfor vores indflydelse og derfor kan jeg ikke komme med detaljer.

Udgivet .

Frederiks Varmeværk opfylder betingelsen for at vores kunder kan være kvalificeret til at modtage varmechecken. Varmeværket er dog på ingen måde involveret i tildelingen af varmechecken.

Med venlig hilsen

Frederiks Varmeværk