§1
Navn og hjemsted.

1.1 Selskabets navn er Frederiks Varmeværk A.m.b.a.
1.2 Selskabets hjemsted er Frederiks i Karup kommune.
§2
Formål og forsyningsområde
2.1 Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere
energi i Frederiks.
2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.
2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse
under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning, som til
såvel tekniske som økonomiske forhold.

§3
Andelshaverne

3 .1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt
denne er:
1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet.
3. Ejer af bygning på lejet grund.
4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der
som fælles facilitet har den selvstændig direkte tilslutning til selskabets
ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.
3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger
inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver,
såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.

3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver, der
via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel være det
enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening,
lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc.

3 .4 Levering til ikke andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de
for andelshavere gældende.

3.5 Andelshaverne, varmeaftagere og ikke andelshavere skal respektere selskabets
gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering
af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder for eksempel
tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige
leveringsbestemmelser samt eventuelt tekniske leveringsbestemmelser.
3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter
og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn
til tilslutning og varmelevering.

§4
Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets
forpligtigelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift.
Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tariffer under hensyntagen til Gas- og
Varmeprisudvalgets retningslinier om kostægte tariffastsættelse.

§5
Udtrædelsesvilkår

5 .1 Andelshaveres udtræden af selskabet kan finde sted med 18 måneders
skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.
Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige
myndigheders beslutninger.

5 .2 På udtrædelsestidspunktet forpligtiger andelshaveren sig til at betale:
a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.
b. Eventuelt skyldige afgifter.
c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved
fordelingsledningen, nedtagning af målere og andet tilhørende selskabet.
d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende
ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne
ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.
Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere,
kan endvidere opkræves:
e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen
tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og
hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den
udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet
med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i
priserne.
Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med
fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende
andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi
(afgiftspligtig areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret
inden opsigelsen.
5 .3 En udtrædende andelshaver har ikke noget krav på nogen andel af selskabets
formue.
5 .4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til
at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn
og reparation af dette. Såfremt ledningsnettet forbliven medføre væsentlige
og omfattende hindring for rummenes eller grundens udnyttelse,
og det derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsbestemmelserne
i varmeforsyningsloven.

§6
Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets
afslutning.
6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4
ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt
dag- eller ugeblad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
6.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for
kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revision.
10. Eventuelt.
6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle en
stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne
i § 3, stk. 1-2.
For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger
og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre
denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.
Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne,
er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål,
såfremt selskabet senest 14 dage før generalforsamlingen modtager en
opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede
boliger/lejemål
6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive flere
end een stemme yderligere ved fuldmagt.
6. 7 Det er en forudsætning for stemmeudøveisen, at andelshaveren på 8. dagen
før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af
selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl
om værkets krav på betaling.
6.8 Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes
antal.
6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshaverne.
Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere
er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningerne
vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer,
som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen.
Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen,
men forslaget er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede andelshavere,
indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling.
Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for
første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpel
stemmeflerhed uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabet
gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
6.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i
selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders
krav, uden at reglerne om vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen
skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne
ændringer.
6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen
er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse
med gældende lovgivning.
6.13 Det revidere årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på
selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det
fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftlig fremsætter ønske
herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt
ønske herom.

§7
Bestyrelse

7 .1 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.
I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer,
hvis ikke kommunen har udpeget et bestyrelsesmedlem.
Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen
har ydet kommunegaranti for selskabets lån.
Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som
helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.
7 .2 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder
såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten
i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem indtil førstkommende
ordinære generalforsamling.
Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.
7 .3 Valgbar, som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant,
er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person,
som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/
varmeaftagere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt
eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§8
Selskabets ledelse

8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer
sig med formand og næstformand.
8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er
mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger.
8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som
en beslutningsprotokol.
8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale
og træffer aftale om ansættelsesforhold m.v.
8.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe,
sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning
og disposition vedrørende selskabet.
8.6 Selskabet tegnes af bestyrelsen.
8.7 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§9
Regnskab og revision

9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Årsregnskabet opgøres
under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
9 .2 Regnskabet revideres af et af generalforsamlingen valgt revisionsfirma.

§ 10
Selskabets opløsning

10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen
efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den
til enhver tid gældende lovgivning.
10.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen , hvor
beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
10.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne
i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger
i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et
større beløb end den pågældendes indskudskapital.
Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens
beslutning.
Således vedtaget, på den ekstraordinær generalforsamling i Frederiks
den 16. oktober 1996 med senere ændring vedtaget på ekstraordinær
generalforsamling den 22. oktober 2018.

Bestyrelsen:

Wolfgang Schubert
Morten Møller
Knud Jørgen Hansen
Tonny Eriksen
Villy Siig