For at opnå størst mulig udnyttelse af overvågningssystemet, herunder en optimal overvågning af rørinstallationerne, skal vi herved orientere om, hvad forbrugeren selv kan medvirke til:

 

Fejlalarmer

Der kan opstå fejlalarmer på anlægget som følge af, at der repareres på varme- eller koldtvandsanlægget eller der sker udluftning af radiatorer og gulvvarme.

Varmeværket skal derfor orienteres, hvis der skal repareres på anlægget.

Der kan også opstå fejlalarmer, hvis der forekommer længerevarende vandforbrug, f. eks alm. havevanding i døgndrift, anvendelse af siveslanger til havevanding, dyrehold eller lignende forbrugsmønstre.

 

Forholdsregler ved en lækagealarm

Ved lækagekalarm eller ved mistanke om lækage i varmeinstallationen udføres først en visuel inspektion af alle synlige installationer, hvorefter der udføres en ”simpel” test af anlæggets tæthed.

Luk for varmeanlæggets returhovedhane, hvorefter fremløbsflowet aflæses i displayet på varmemåleren. Flowvisningen opdateres hvert 10. sekund og efter 10-20 sekunder bør visningen være faldet 0 liter pr. time.

Hvis visningen efter 1 minut er større end 5 liter pr. time, foretages der en grundig udluftning af hele varmeanlægget. Husk både radiatorer og gulvvarme.

Gentag herefter tæthedsprøven. Hvis visningen stadig er større end 5 liter pr. time, tyder det på, at der er en lækage i varmesystemet, og der bør tilkaldes en fagmand, der kan udføre en lækagesporing.

 

Reparation og/eller ophugning må aldrig foretages alene på baggrund af lækagealarmen. Der skal altid foreligge en fagmæssig vurdering af en autoriseret vvs-installatør og/eller lækagesporingsfirma

 

Husk, hvor det måtte være relevant, at anmelde skaden til forsikringsselskabet, inden reparationsarbejdet påbegyndes

 

Vi gør i øvrigt opmærksom på, at en elektronisk overvågning altid er forbundet med en række usikkerhedsfaktorer. Derfor kan hverken producenten eller Frederiks Varmeværk drages til ansvar for følgeskader forårsaget af lækager eller sprængninger i forbrugerens installationer. Ligeledes vil Frederiks Varmeværk ikke kunne drages til ansvar for følgeskader forårsaget af driftsforstyrrelser i overvågningssystemet, manglende forbrugerkontakt m.v.

 

Husk!! ikke alle ejendomme er tilsluttet Frederiks Varmeværk, for disse ejendomme gælder lækovervågningen kun koldtvandsanlægget.