Navn og hjemsted

§1

Selskabet, der er stiftet den 11. september 1908, er et andelsselskab, hvis navn er Frederiks Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Karup kommune.

 

Formål

§2

Selskabets formål er:

i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsynings­område med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt

at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Medlemmer

§3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Medlemmernes rettigheder

§4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Karup kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativer og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtigelser og hæftelse i øvrigt

§5

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for øvrige forpligtigelser, hefter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hefter medlemmerne indenbyrdes ligeligt.

Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifte­erklæring indtræder i medlemmets forpligtigelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtigelser over for selska­bet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskifte, at samtlige forfalden ydelser er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

Udtræden af selskabet

§6

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændig matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændig matrikelnummer, afbrydes stikket fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel af selskabet formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke medlemmer (købere)

§7

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

Generalforsamling

§8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker ved mindst 10 dages varsel ved annoncering i et af de lokale blade med angivelse af dagsordenen.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen formand senest 1 måned før generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

  Valg af dirigent.

  Bestyrelsens beretning.

  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

  Budget for de kommende år forelægges til godkendelse.

  Behandling af indkomne forslag.

  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

  Valg af revision.

  Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger

§9

Hver medlem har én stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret men ingen stemmeret.

Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan dog kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettige er tilstede, og mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de af­givne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Bestyrelsen

§10

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling skiftevis afgår 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems reste­rende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift antage fornøden personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedli­geholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for at regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Tegningsret

§11

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Regnskab

§12

Selskabet regnskabsår er kalenderåret.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Regnskabet revideres af den generalforsamlingsvalgte revision.

 Der vælges 2 revisorer på generalforsamlingen, samt evt. et revisionsfirma. Såfremt der er valgt revisionsfirma, er de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer kritiske revisorer.

De 2 generalforsamlingsvalgte revisorer vælges for 2 år af gangen, med skiftevis afgang hvert år. Er der valgt revisionsfirma vælges dette i de lige år.

Årsregnskabet underskrives af revisorer og bestyrelsen.

Opløsning

13

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, for eksem­pel ved en fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende ekstraordinær generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

Ikrafttræden

§14

Selskabet vedtægter er vedtaget på den konstituerede generalforsamling den 11. september 1908 og sidst ændret på generalforsamlingen den 5. april 1995

De træder i kraft den 5. april 1995.